Astrologická teorie

Také státy a národy mají své horoskopy (3. díl): Česká republika

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Pokud se snažíme sestavit politický horoskop pro české prostředí, musíme pečlivě vybírat z mnoha možností, které nám tradiční astrologie nabízí. Můžeme si tak vyzkoušet fungování horoskopů sestavené pro různé významné okamžiky našich dějin – od povolání knížete Přemysla na trůn po rozpad bývalé federace a vznik samostatné České republiky.

V minulých dvou dílech miniseriálu věnovanému mundánní astrologii, a to zejména její „politické“ odnoži, jsme si představili vývoj politické astrologie od tradičních mundánních metod signatur zodiakální geografie až po politické modifikace nativní astrologie. Zatímco první přístup je poměrně jasně dán mnohasetletou tradicí, u modernějšího přístupu se musíme spolehnout spíše na druhou významnou vlastnost astrologie – empiričnost – a vyhodnotit dosavadní zkušenosti jiných astrologů.


jean-bodin.thumb.jpg

Jean Bodin

Jean Bodin byl francouzský humanista, politolog a zakladatel politické astrologie.

charles-ernest-owen-carter.thumb.jpg

Charles Ernest Owen Carter

Charles Ernest Owen Carter byl britský teosof, astrolog a vydavatel. Narodil se 31.1.1887 v Parkstone ve Velké Británii. Zemřel 4.10.1968 ve věku 81 let v Londýně ve Velké Británii.

vaclav-hajek-z-libocan.thumb.jpg

Václav Hájek z Libočan

Václav Hájek z Libočan byl český kronikář a kněz. Zemřel 18.3.1553 v Praze.

Nejtěžší úkol politické astrologie totiž každého jejího adepta čeká hned na počátku: vybrat ten správný radix pro stát, národ či území, které ho zajímá. Požadavky jsou víceméně jasné — musí se jednat o okamžik, kdy příslušný subjekt zájmu vstoupil do pozemského života a měl by být co nejlépe časově specifikovaný, aby se (s případnou pomocí klasických rektifikačních metod) dalo dojít k co možná nejpřesnějším údajům.

Povolání Přemysla na knížecí stolec

Jedním z nejstarších okamžiků, které bychom mohli považovat za moment vzniku českého státu, je povolání legendárního knížete Přemysla na knížecí trůn. Kronikář z první poloviny 16. století Václav Hájek z Libočan navíc ve své Kronice české z roku 1541 zachoval velmi přesné údaje, které by k sestavení takového horoskopu mohly posloužit. Soudě z jeho popisu dějů, které se vztahují k roku 722, dorazilo poselstvo kněžny Libuše za Přemyslem do Stadic 13. května 722. A z toho, jak dále popiusuje, že Přemysl „…vzal mošnu lyčenú a vyložil z ní pecen chleba veliký plesnivý a kus tvarohu. Posadiv se na pluh a chléb na radlici položiv, zval hosti k svému obědu…“ lze usuzovat, že k návštěvě došlo kolem poledne. Máme tedy dost údajů na sestavení horoskopu.

Jedinou slabinou horoskopu sestaveného podle Hájkovy rekonstrukce staré české pověsti je, že nevíme a nedokážeme ověřit, odkud Václav Hájek své velmi přesné údaje čerpal. Přesto se při pohledu do horoskopu a Kroniky české nemůžeme ubránit velmi silnému dojmu, že tato data autor nějakým způsobem konfrontoval s postavením hvězd a planet! Ascendent tohoto horoskopu, tedy jakási jeho charakteristika, se nachází v zemské Panně, na jejím 4. stupni. Personifikace Panny bývá už od starověku velmi často zobrazována se snopem obilí, či alespoň s jedním klasem či obilným zrnem. A Oráčovy zemědělské práce, při nichž ho poselstvo zastihne, více než dobře toto znamení symbolicky vystihuje.

Třináctý den měsíce máje jedů poslové, žádný z nich kam se obrátiti má, neví; štěstí a koně následujíce pospíchají, hory přejevše ke vsi, do kteréž je osud vedl již se přibližují, o proroctví Libuše mezi sebú rozmluvajíce, má-li se to tak státi, jakž ona předpověděla, rozvažujíce.
Toť mládenec jeden jdúci ze vsi s nimi se potkal, kterémužto oni řekli: „Slyš dobrý mládenče! Jest-li tato ves jménem Stadice, aneb jest-li v ní muž, jemuž jméno Přemysl?“
„Ta jest,“ řekl, „kteréž hledáte, ves. Hle, hyn muž Přemysl nedaleko na poli voly bode ostnem pospíchaje, aby dílo své vykonal.“
Přistúpivše poslové k Přemyslovi, řekli sú: „Zdráv buď, muži šťastný, bohům vděčný kníže náš!“

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, 1541

Stadický horoskop má další velmi zajímavý prvek v podobě zapadající Luny v sedmém, partnerském, domě. Okamžiky, kdy se Luna nacházela těsně nad descendentem, přitom staří astrologové odjakživa považovali za velmi vhodný okamžik k uzavírání královských, knížecích či jinak dynastických sňatků (v našem konkrétním případě pak k jeho ohláškám).

A aby astrologické symboliky v Hájkově verzi přemyslovské legendy nebylo málo, Slunce nad Stadicemi v příslušný okamžik kulminovalo na 25. stupni Býka. A dva býčky, či volky, vidíme nad hlavou Přemysla Oráče i v ilustraci k této kapitole Hájkovy kroniky. Snad potom i lépe porozumíme jejím těžko uvěřitelným slovům o tom, že „K jichžto řeči muž opatrný, jakoby budúcich neznal věcí, zastavil se a osten, kterýž v ruce měl, v zemi vtekl a odvázav voly: 'Jdětež tam, odkudž ste vyšli,' řekl. Kteřížto pozdvihli se jako by zlétli a pod oblaky se vznášeti počali a odtud sníživše se, skála jedna pode vsí velmi veliká [ta] ukázala se, jako by se odevřela a oni se tam vnesli, kteráž se po nich zavřela; z kteréžto skály voda jako hnojná (aneb jakoby z chléva tekla) takovú vůni má až do dnešního dne…“. A tak nám volci symbolicky mizí ve vodním Štíru ovládajícím čtvrtý nejvýznamnější bod horoskopu, hlubinu nebes, jemuž odnepaměti panuje ohnivý Mars. Také Přemysl Oráč, jako by si byl plně vědom aktuálního velmi silného štířího zakotvení Marta ve třetím domě bratrů a nejbližšího okolí, všech třicet (sic!) poslů kněžny Libuše varuje: „Muoj rod bude vás železnú metlú trestati!“. Staročeská slova, symboly i hvězdy nám tu rezonují v neuvěřitelné harmonii z každého kousku legendy.

Česko nebo Československo?

Ať již byla Hájkova působivá rekonstrukce okamžiku nástupu prvního českého knížete k moci přesná, nebo bylo jen přání otcem myšlenky, je zřejmé, že s politickým děním ve středověkém českém knížectví má naše současná situace společného pramálo. V dějinách prošel náš stát velmi významnými dějinnými zvraty, a tak pro sledování současného dění bude zřejmě potřeba hledat poněkud mladší horoskop, který by bylo možné považovat za okamžik moderního českého státu. Jeden, velmi přesný, se přímo nabízí a je jím horoskop pro půlnoc z 31. prosince 1992 na 1. leden 1993, kdy došlo k oficiálnímu rozpadu československé federace a vzniku samostatné České republiky.

Odhlédneme-li od faktu, že v tento okamžik nám vznikla jakási „jednovaječná dvojčata“ v podobě samostatné České republiky a Slovenské republiky, přičemž následný politický vývoj jasně ukázal rozdílné zakotvení obou států, zůstává otázkou, zda vůbec a v jaké míře byla tato změna pro obyvatelstvo českých zemí opravdovou revolucí plodící nové postoje obyvatelstva a politické zvyklosti, aby se dala považovat za zrození nového státu, nové kolektivní bytosti. Kontinuita symboliky (státní vlajka), politického systému, jeho představitelů (Václavové Havel i Klaus) i samotné přihlášení se k prvorepublikovým tradicím a státním svátkům v západní části bývalé federace spíše jasně naznačuje, že ten správný „politický“ horoskop pro české prostředí musíme hledat u vzniku samostatného Československa.

2011-02-17.Horoskop-republiky.jpgRozpad rakousko-uherského mocnářství na konci první světové války a ustanovovování orgánů samostatného státu Čechů a Slováků nabízí v období podzimu roku 1918 a prvních měsíců roku následujících mnoho historicky doložených okamžiků, které by šlo za zrození Československa symbolicky považovat. Výběr se příliš nezmenší, dokonce ani když za oficiální datum budeme považovat tradiční 28. říjen. Určit přesnou hodinu a minutu prvního nádechu nového státního útvaru je práce s citlivými laboratorními vahami. Různí astrologové v moderní české historii pracovali s různými hodinami vzniku Československa, přičemž všichni měli pro svou volbu velmi dobré důvody a dokázali s nimi dospívat k obdivuhodným výsledkům. Nicméně vybrat můžeme jen jeden, a proto bych osobně dopručoval používat ten horoskop republiky, který již dlouhá léta slouží k úspěšným mundánním prognózám současnému tajemníkovi České astrologické společnosti Richardovi Stříbnému, který na svém webu zveřejňuje týdenní prognózy na základě metody tranzitů planet na horoskop vypracovaný pro 28. říjen 1918 v 18:58:30 SEČ v Praze (na obrázku).

Volba metody

V druhém dílu seriálu jsme představili, jaké modifikace tradičních přiřazení planet, zvířetníkových znamení a domů, provedl pro potřeby politické astrologie anglický astrolog Charles E. O. Carter. Máme-li tedy dostatečně přesný horoskop (rektifikovaný tradicí zkušených astrologů), nic nám nebrání použít ho v praxi, která tak může využít libovolnou techniku běžnou v nativní astrologii. K dispozici jsou tedy tranzity, planetární revoluce, direkce a podobně, případně můžeme tyto metody kombinovat.

Pro praktickou ukázku, jak může taková politicko-astrologická analýza a prognóza vypadat, jsem vybral metodu lunárních revolucí, které v tradiční astrologii předznamenává astrologické souvstažnosti pro období zhruba 28 dnů, kdy se Luna vrací do své pozice v radixu. Tuto metodu považuji za nesmírně vhodnou právě k politickým analýzám či prognózám z několika důvodů. Zvolená metoda především ze svého principu v horoskopu fixuje postavení Luny (v našem případě na 27°36' znamení Lva), která v politické astrologii reprezentuje obyvatelstvo, jeho názory na životní zájmy a základní potřeby. A tyto základní zájmy a postavení se z politologického ani ve své podstatě (zodiakální zabarvení) příliš nemění, pouze dočasně podléhají momentálním vlivům (což mohou velmi dobře reprezentovat aktuální mundánní aspekty ostatních planet zachycené v lunárním horoskopu) a také dočasně se soustřeďují na jednotlivé parciální problémy politického života (což velmi dobře reprezentuje pohyb Luny domy lunárního horoskopu).

Už sám průkopník politické astrologie renesanční politolog a astrolog Jean Bodin zdůrazňoval, že historické změny jsou řízeny planetárními cykly, které začínají nejkratším obdobím – měsíčním lunárním cyklem. Lunární revoluce, jako tradiční astrologická prognostická metoda, tedy musí základy těchto historických změn reflektovat. Vhodné je také tuto metodu kombinovat i s analýzou aktuálních tranzitů planet na radix, která může (ale také nemusí) na prvky lunárního politického horoskopu vnést ještě více světla, ba i umožnit i krátkodobější (týdenní či denní) prognózu. Pro naše potřeby by se však takováto studie poněkud znepřehlednila a navíc dosavadní praxe ukazuje, že i samotná metoda lunárních revolucí na horoskop České republiky přináší často celkem zajímavé výsledky. V následujících několika měsících si je zkusíme připravit i pro naši praktickou ukázku.

Zítra, 18. února 2011 v 6:50 SEČ, dosáhne Luna 27°36' znamení Lva a nastane druhá letošní lunární revoluce v horoskopu republiky. Naše ukázky začnou spolu s ní.

Publikováno: 17.2.2011, 16:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA